Venčící pravidla


1. Před venčením nebo hlídáním vašeho pejska je třeba mě seznámit s povahou vašeho pejska, s jeho vztahem k lidem či k jiným pejskům, a dále s jeho zdravotním stavem, popřípadě s druhy léků, které váš pejsek užívá a jejich dávkováním. 

2. Pokud během venčení nebo hlídání vašeho pejska dojde v důsledku zamlčení některé důležité skutečnosti, uvedené v bodě 1, k nějaké neočekávané situaci, nenesu za její následky žádnou odpovědnost. 

3. Vyhrazuji si odmítnout venčit či hlídat pejska, který je vůči mě agresivní či nepřátelský. S pejskem si musíme tzv. "sednout". 

4. Vyhrazuji si odmítnout venčit či hlídat pejska, který jeví známky nezvladatelné agrese vůči lidem či jiným pejskům, který nemá očkovací průkaz s platným očkováním nebo který nese známky infekční choroby.

5. Zavazuji se při venčení nebo hlídání vašeho pejska řádně o pejska pečovat a dodržovat veškerá bezpečnostní opatření k zabránění způsobení jakékoliv škody, zaběhnutí pejska, jeho zranění či úmrtí. Při venčení a hlídání vašich pejsků dodržuji zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.

6. Nedojde-li z mé strany při venčení nebo hlídání vašeho pejska k významnému porušení závazků, uvedených v bodě 5, nenesu žádnou zodpovědnost za škody způsobené vaším pejskem, za ztrátu pejska v případě jeho zaběhnutí, za jeho úraz či úmrtí. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě mám uzavřené. 

7. Pokud by během venčení či hlídání vašeho pejska došlo k nějakému nepředvídatelnému onemocnění či poranění, budete o tomto neprodleně informování a rozhodnete o dalším postupu. V případě nutného veterinárního ošetření nesete veškeré náklady.

8. Při hlídání vašeho pejska u vás doma je třeba z vaší strany zajistit dostatek krmiva pro jeho krmení po dobu hlídání. V případě vaší nepřítomnosti je třeba zajistit bezpečné předání a vrácení klíčů od bytu či domu. V zájmu ochrany vašeho majetku preferuji osobní předání a vrácení klíčů a nikoliv jejich ponechávání např. ve schránce. Svěřené klíče budu důsledně opatrovat tak, abych zabránil jejich ztrátě či zneužití a v žádném případě je nepředám jiné osobě. V případě, že by do bytu v průběhu hlídání vašeho pejska měla přístup jiná osoba, je třeba mě o tomto informovat.

9. V případě vaší nepřítomnosti při vyvenčení či hlídání vašeho pejska vás formou SMS či prostřednictvím sociálních sítí budu informovat o průběhu venčení či hlídání.

10. Objednáním mých služeb souhlasíte s cenou za služby a s venčícími a obchodními podmínkami. Dále souhlasíte s pořízením fotografií či videa vašeho pejska a se zveřejněním pořízeného materiálu na těchto webových stránkách a propojených sociálních sítích Facebook a Instagram.